Page content

Klachtenprocedure

Deze regeling is bestemd voor studenten, cursisten en lesklanten (hierna te noemen: klanten) die gebruik maken van de diensten Paarden Begrijpen.

PaardenBegrijpen streeft ernaar een professioneel en klantvriendelijk bedrijf te zijn. We streven naar een optimale dienstverlening. Helaas worden, waar mensen werken, soms fouten gemaakt. Als een klant van mening is dat we in de dienstverlening te kort zijn geschoten en deze klant wil een klacht indienen, dan is dit mogelijk.

Voor alle betrokkenen bij een klachtenprocedure geldt een geheimhoudingsplicht van de vertrouwelijke gegevens die bij de behandeling van de klacht worden gebruikt. Er wordt gestreefd naar een informele behandeling van de klacht, waarbij als doel een zorgvuldige en behoorlijke afhandeling voorop staat.

Indienen klacht

De klant dient zijn klacht schriftelijk in te dienen bij straightnesstraining via [email protected]. De klant wordt verzocht daarin de volgende gegevens te vermelden:

  1. NAW gegevens
  2. Datum
  3. Een duidelijke, concrete omschrijving van het feit waar de klacht over gaat.

Termijnen

Na ontvangst van de klacht krijgt de klant binnen 2 dagen bericht, waarna er gestreefd wordt binnen 4 weken de klacht naar tevredenheid af te handelen.

Indien de afhandeling langer duurt dan 4 weken, krijgt de indiener van de klacht hierover schriftelijk bericht.

Tevens wordt er een indicatie gegeven van het verwachte termijn waarop uitsluitsel kan worden gegeven.

Het niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de klant zijn rechten terzake verliest.

Beroep

Indien de klacht niet intern naar tevredenheid kan worden afgehandeld, kan het geschil worden voorgelegd aan:

Dhr. A. Brienen
E-Space BV
Admiraal De Ruijterweg 125 3
1056 EX Amsterdam

Het oordeel van Dhr. A. Brienen is bindend, eventuele consequenties worden door Paarden Begrijpen – Marijke de Jong afgehandeld.

Registratie

Klachten en de wijze van afhandeling worden geregistreerd en voor de duur van 5 jaar bewaard.

 .

.

.

.

.

.

.

.